EXSite.pl - Portal ze wszystkim Mamy tutaj wszystko

NIE MASZ JESZCZE KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!   
Przypomnij hasło X

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

Dodał: ilowiak 31 Grudzień 2011 14:29J.-Baszkiewicz Myśl Polityczna Wieków Średnich

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 125 mb

W niniejszej książce Autor zawarł najważniejsze elementy współczesnej nam wiedzy o myśli politycznej okresu średniowiecza, dają niemało własnych, oryginalnych przemyśle?. Pojęcie „myśl polityczna: zostało ty potraktowane szeroko: książka mówi o średniowiecznych poglądach na społecze?stwo i władzę, na genezę pa?stwa i rolę prawa, na uprawnienia Kościoła ...

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


CZY ISTNIEJE IV WŁADZA? WOLNOŚĆ PRASY W TEORII I PRAKTYCE GARDOCKA T. SOBCZAK J.

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 85 mb

Wolność prasy jest pochodną wolności myśli, z której to wolności wynika wolność przekona?. Istotnym składnikiem tej wolności są prawa do: wyrażania poglądów politycznych, kultywowania tradycji narodowych i wyznawania religii. Wolność myśli i wolność przekona? mogą znaleźć uzewnętrznienie tylko w przypadku istnienia wolności wypowiedzi. Wolność wypowiedzi to wolność prezentacji poglądów i przekona? w różnej formie, w sposób widoczny dla innych (słowem, gestem, dźwiękiem, obrazem).

Funkcjonowanie środków społecznego przekazu, cele i zadania jakie winna spełniać prasa w demokratycznym pa?stwie prawnym - to kwestie niewątpliwie istotne i ważne, dlatego rozważane przy rozmaitych okazjach.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Teorie stosunków międzynarodowych Krytyka i systematyzacja Jacek Czaputowicz

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
cz 1 - 481 mb
cz 2 - 245 mb

Książka wyczerpująco opisuje najważniejsze zagadnienia teoretyczne w stosunkach międzynarodowych, podaje liczne przykłady praktycznego zastosowania poszczególnych teorii, analizuje studia przypadków i wydarzenia historyczne. Praca ma charakter interdyscyplinarny z szerokimi odniesieniami do filozofii, socjologii i innych nauk społecznych.

Praca omawia i poddaje krytycznej analizie współczesne teorie stosunków międzynarodowych:

realizm,
liberalizm,
globalizm,
neorealizm,
neoliberalizm,
szkołę angielską,
konstruktywizm,
teorie integracji europejskiej,
feminizm,
teorie normatywne i postmodernizm.


Znajomość teorii politycznych umożliwia analizę współczesnych relacji, pozwala na prognozowanie i ocenę użyteczności wybranych teorii w globalnej polityce. Autor omawia poglądy najwybitniejszych twórców poszczególnych teorii: od Tukidydesa, przez Hobbesa, Rousseau, Locke’a, Bulla, po Huntingtona czy Fukuyame.

Książka przeznaczona dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Konflikty i negocjacje Uniszewski Zdzisław

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 56 MB

Książka ta zawiera informacje na temat różnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych i prowadzenia negocjacji. Opisano w niej również zachowanie się tłumów i reakcje innych zbiorowości, m.in. ciał parlamentarnych, oraz zanalizowano przykłady nadużyć w manipulowaniu świadomością dużych grup ludzkich. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla ludzi praktycznego działania: polityków, menedżerów, reprezentantów władz oraz urzędników administracji pa?stwowej, przedstawicieli różnych społeczności lokalnych, samorządów, związków zawodowych i stowarzysze? oraz wszelkich innych organizacji życia publicznego, a także dla funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za porządek i bezpiecze?stwo ludności.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Historia powszechna XX wieku Czubi?ski Antoni

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 104 MB

Prezentowana Czytelnikowi nowa wersja historii powszechnej wieku XX stanowi ujęcie pośrednie pomiędzy popularną publikacją Tomasza Schramma a szczegółowymi opracowaniami zaprezentowanymi przez Wydawnictwo Kurpisz. Nawiązuje ona do serii PWN i przedstawia bardziej poszerzoną, a nie zupełnie skrótową i popularną wersję historii powszechnej wieku XX. Oddając ten tom w ręce Czytelnika autor ma nadzieję, że przybliży on w pewnym sensie skomplikowane dzieje świata i ludzkości ostatniego wieku.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Współczesna gospodarka światowa Anna Barbara Kisiel-Łowczyc

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 2 MB

Drugie zmienione wydanie podręcznika, który cieszył się przychylnym odbiorem w całym kraju, gdzie wykorzystywany był w wielu uczelniach ekonomicznych i uniwersytetach jako jedna z podstawowych pozycji literatury do nauki przedmiotu "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne".
W tym wydaniu pozostały wszystkie kwestie, które są istotne dla podjętych tematów i które zadecydowały o sukcesie pierwszego wydania, jednak treść została uaktualniona i poszerzona o wiele nowych, ważnych wątków...
Praca składa sięz dwóch części: I. Współczesne przeoberażenia gospodarki światowej i II. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej.
Obie części stanowią merytorycznie całość, uzupełnioną obszernymi aneksami, które podają encyklopedyczne informacje nt. wybranych międzynarodowych organizacji i instytucji, tworzących m. in. ramy instytucjonalne dla gospodarki światowej.
Zespołowy charakter opracowania (przy stosunkowym licznym udziale współautorów) wpłynął na pewne różnice w ujęciu i zindywidualizowane cech poszczególnych rozdziałów. W sumie jednak daje to pełniejsze i bardziej wyczerpujące ujęcie tematyki

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Rondo Cameron, Larry Neal
Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 148 MB

Podręcznik akademicki dla wydziałów ekonomicznych i historycznych z zakresu historii gospodarczej świata, myśli ekonomicznej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.
"Interesujący wykład z historii gospodarczej świata i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Dobrze napisany, logicznie skonstruowany, nasycony szczegółami. Autorzy przedstawiają mechanizmy, które wywołują zmiany w warunkach gospodarowania na przestrzeni dziejów. Traktują rozwój gospodarczy całościowo - od momentu pojawienia się człowieka do współczesności (rozpad obozu socjalistycznego, integracja Europy Zachodniej)."

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Makdonaldyzacja społecze?stwa George Ritzer

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 91 MB

Czym jest Makdonaldyzacja? Definicja podana we wstępie określa ją następująco: "Jest to proces, na mocy którego zasady prowadzenia restauracji szybkiej obsługi upowszechniają się, zagarniając coraz większe połacie życia społecznego w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie". Ludzie, którzy Makdonaldyzują zbiorowe żywienie, ale także służbę zdrowia, oświatę, sprzedaż detaliczną, nawet usługi seksualne, pragną czynić to wydajnie: dla klienta - tanio, dla społecze?stwa masowo, a dla właścicieli - z dużym zyskiem. Triumfy Makdonaldyzacji zbiegają się w czasie z całkowitym załamaniem się wszelkich ideologii, które oferowały masom obietnicę lepszego. Ritzer nie waha się przed kasandrycznymi proroctwami, ale sądzi, że należy się tej historycznej konieczności Makdonaldyzacji sprzeciwić.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Historia powszechna Wiek XIX Andrzej Chwalba

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 181 MB

Nowoczesny podręcznik akademicki kompleksowo obejmujący dzieje powszechne w latach 1789-1914. Omawia szerokie spektrum przemian cywilizacyjnych, procesów społecznych i wydarze? politycznych. zastosowany przez autora podział na 2 części a Cywilizację i Politykę a nie tylko ułatwia rozumienie poruszanych tematów, lecz również całościowe ujęcie zachodzących w ciągu dziesięcioleci zjawisk, a co za tym idzie a rozumienie ich genezy, przebiegu i skutków. Nowatorska koncepcja i układ podręcznika oraz atrakcyjny sposób narracji sprawiają, że książka jest swoistym przewodnikiem po poszczególnych procesach dziejowych, zachodzących w XIX stuleciu.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje, idee - Waldenberg, Marek.

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 81 MB

tematyka: mniejszości narodowe* Europa Środkowo-Wschodnia - narody i ruchy narodowościowe

Spis rozdziałów:

NARODY I KWESTIE W AUSTRO-W?GRZECH I ROSJI

1.Austria
2.Węgry
3.Rosja
4.Konkluzje

KONCPECJE ROZWIĄZANIA KWESTII NARODOWYCH

1.Ogólna charakterystyka
2.Ruchy socjalistyczne Europy Środkowo-Wschodniej a kwestie narodowe
3.Karol Marks i Fryderyk Engels
4.Karl Kautsky
5.Karl Renner
6.Otto Bauer
7.Włodzimierz Lenin
8.Józef Stalin
9.Konkluzje

OD IMPERIÓW WIELONARODOWYCH DO PA?STW NARDOWYCH

1.I wojna światowa, upadek Habsburgów i imperium Romanowów
2.Rewolucja październikowa a dezintegracja imperium rosyjskiego
3.Polityka narodowościowa ZSRR w okresie międzywojennym
4.Problemy mniejszości narodowych w kapitalistycznych pa?stwach międzywojennej Europy Środkowo-Wschodniej
5.Polityka narodowościowa ZSRR po II wojnie światowej
6."Pieriestrojka" i rozpad ZSRR
7.Dezintegracja Jugosławii
8.Przyczyny rozpadu ZSRR i Jugosławii
9.Kilka uwag na temat przyszłości

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Dyplomacja Henry Alfred Kissinger

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 57 MB
Dyplomacja uważana za najważniejszą książkę w dorobku Kissingera jest jedyną historią dyplomacji doprowadzoną do czasów współczesnych, napisaną przez jednego z najwybitniejszych dyplomatów praktyków.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Jan Rymarczyk

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 71 MB

Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii, zarządzania, politologii, ale także dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się różnymi aspektami stosunków międzynarodowych lub zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Podręcznik przygotowany przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można się z niego dowiedzieć, jakie są rodzaje polityki handlowej i jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji (kapitału, technologii, pracy), kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze (Bank Światowy, MFW, WTO, EBOiR, OECD, UNCTAD), problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, a także zagadnienie globalizacji stosunków międzynarodowych.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Międzynarodowe stosunki gospodarcze Tomasz Rynarzewski, Anna Zieli?ska-Głębocka Wydawnictwo Naukowe PWN

książki z dziedziny stosunków międzynarodowych

format pdf
waga 201 MB

Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii.

Książka zawiera oprócz zagadnie? tradycyjnie omawianych także i te rzadko analizowane w podręcznikach dostępnych na polskim rynku. Są to:

* relacja między teorią handlu a nową geografią ekonomiczną,
* współczesne modele teorii handlu w warunkach konkurencji niedoskonałej,
* definicje i mierniki konkurencyjności międzynarodowej,
* rola handlu zagranicznego w gospodarkach wschodzących,
* strategiczna polityka handlu międzynarodowego,
* modele wpływu stabilizacji cen surowców na dochody eksportowe krajów rozwijających się.Pierwsza część podręcznika dotyczy teorii wymiany międzynarodowej. Szczegółowo omówione zostały w niej poszczególne modele handlu zagranicznego oraz zależności pomiędzy nimi a rozwojem gospodarczym. Druga część to teoria polityki handlu międzynarodowego. Poszczególne rozdziały zawierają kompleksowe informacje o protekcjonizmie, instrumentach polityki handlu, międzynarodowej integracji handlowej i polityce handlu międzynarodowego krajów rozwijających się.

Każdy rozdział ko?czą Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji co ułatwia koncentrację uwagi na podstawowych problemach. Oprócz wyczerpującej bibliografii autorzy podają również Literaturę zalecaną do poszczególnych rozdziałów.

Podręcznik przeznaczony do przedmiotów: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia międzynarodowa, teoria handlu międzynarodowego oraz polityka handlu międzynarodowego.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!

Użytkownik VIP

drops23Użytkownik

#1 | Dodany: 1 Grudzień 2011 17:07

Konflikty i negocjacje Uniszewski Zdzisław

zbiór jpg słabej jakości, robione komórką, czasem nieostre.

nie polecam :(

Informacje

Jeżeli chcesz skomentować artykuł musisz być zarejestrowany na stronie.