EXSite.pl - Portal ze wszystkim Mamy tutaj wszystko

NIE MASZ JESZCZE KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!   
Przypomnij hasło X

Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

Dodał: Noise4UP 20 Grudzień 2013 20:22


Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012)
PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR


Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR


Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012)
PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR


INFO:
Tytu?: Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files
Produkcja: USA (NAT GEO)
Gatunek: DOKUMENTALNY
Czas trwania pojedyńczego odcinka: 30 min.
Premiera: 2009-2012
J?zyk: Polski Lektor


OPIS:
Seria "Tajemnice z Przeszłości" dostarcza widzom dynamicznego i nowoczesnego spojrzenia, które odróżnia ją od innych programów historyczno-sensacyjnych, i umieszcza w gronie wspaniałych historycznych opowieści detektywistycznych.

OPIS ZAMIESZCZONYCH ODCINKÓW:

- Papieżyca Joanna:
Legenda o papieżycy Joannie - kobiecie papieżu - przetrwała całe wieki. W niektórych średniowiecznych kronikach pojawiają się wzmianki o papieżu, który w rzeczy samej by? kobiet?. Joanna mia?a naucza? "sztuk wyzwolonych, by?a utalentowana i bieg?a w wielo?ci dziedzin wiedzy". Papieskie szaty nosi?a przez dwa lata, do momentu, w którym jej oszustwo, w sposób ostateczny i dramatyczny, wysz?o na ?wiat?o dzienne. Wówczas to urodzi?a dziecko na oczach wszystkich, na ulicach Rzymu. W ?redniowieczu nigdy nie poddawano w w?tpliwo?? jej istnienia, a opowie?? o niej przetrwa?a czasy Reformacji a? do XXI wieku. Czy jednak kobieta rzeczywi?cie mog?a zosta? Biskupem Rzymu? Badamy tajemnic? papie?ycy Joanny pod??aj?c jej ?ladem i prowadz?c archiwalne poszukiwania.

- Aleksander Wielki:
Aleksander Wielki na ca?ym ?wiecie jest znany jako genialny strateg, który podbi? wi?kszo?? ?wiata. Jednak dla wielu ludzi staro?ytno?ci by? kim? wi?cej ni? zwyk?ym genera?em. By? bogiem. Po ?mierci, jego cia?o sta?o si? jednym z najbardziej ?wi?tych obiektów w historii. Pielgrzymi, od zwyk?ych ludzi po najpot??niejszych w?adców, odwiedzali i kl?kali przed szcz?tkami króla-boga. Jednak nagle wszelkie ?lady po jego grobowcu znikn??y. Co si? sta?o z cia?em Aleksandra? Czy chrze?cijanie zdecydowani wyplenia? wszystkie ?lady innych religii zniszczyli go? Albo czy, jak uwa?a jeden z historyków, mo?e grobowiec nadal istnieje, pod zmienion? nazw? i czczony jako ?wi?ty, w jednej z najwspanialszych bazylik chrze?cija?skich na ?wiecie?

- Hitler:
Co sprawi?o, ?e Hitler sta? si? potworem? Dlaczego w taki sposób zdominowa? niemiecki naród? To nierozstrzygni?te tajemnice, których rozwi?zanie po dzi? dzie? zaprz?ta niektórych historyków. Co wi?c takiego przydarzy?o si? Hitlerowi w latach 1914-1918, ?e podj?? t? fataln? w skutkach decyzj? o po?wi?ceniu si? polityce? On, który przed wojn? dryfowa? bez celu? W odcinku wykorzystano najnowocze?niejsz? metodologi? bada? neurologicznych, z pomoc? której analizowana jest historia medyczna Hitlera po zatruciu gazem bojowym. Odcinek nakre?la jego histori? z okresu, gdy s?u?y? na froncie, a pó?niej znalaz? si? w wojennym szpitalu psychiatrycznym. Wed?ug niektórych ekspertów do?wiadczenie wojny spowodowa?o u Hitlera skrajne zaburzenia psychiczne.

- Tadż Mahal:
Od chwili powstania w XVII wieku Tad? Mahal otacza aureola tajemniczo?ci. Wiemy jedynie, ?e budynek ten to równocze?nie mauzoleum oraz jeden z najs?ynniejszych na ?wiecie pomników mi?o?ci. Wybudowa? go w?adca Imperium Mogo?ów, Szahd?ahan, który, zdruzgotany po ?mierci ukochanej ?ony Mumtaz, postanowi? w?a?nie tam z?o?y? jej zw?oki. Przez 350 lat wokó? budynku naros?o wiele mitów i legend, z których najs?ynniejsza mówi, ?e Szahd?ahan chcia? równie? zbudowa? bli?niacze mauzoleum z czarnego marmuru. Budowla mia?a by? jego wielkim mauzoleum, wzniesionym tu? obok miejsca pochówku ?ony. Czy to rzeczywi?cie prawda? W tym odcinku "Tajemnic z przesz?o?ci" badamy ten mit i przy u?yciu dowodów archeologicznych oraz analizy historycznej staramy si? ujawni? magiczn? prawd?.

- Jezus
Wi?kszo?? z nas zna opowie?? o podró?y Marii i Józefa z Nazaretu do miasta Betlejem, którzy przybywaj? na spis wydany przez cesarza Augusta. W Betlejem, nie ma miejsca w gospodzie i Józef z Maryj? znajduj? schronienie w stajni, gdzie Maryja rodzi Jezusa, w otoczeniu zwierz?t wo?a i os?a. Herod, król ?ydowski, na wie?? o nowym królu wydaje ?o?nierzom rozkaz zabicia wszystkich nowonarodzonych ch?opców. Wykorzystuj?c dowody archeologiczne, analizy Ewangelii i ponowne badanie oryginalnych j?zyków Biblii, program pokazuje, ?e wi?kszo?? tego, co uznajemy za wiedz? o Narodzeniu jest bardziej wynikiem b??dnej interpretacji, b??dem historycznym, folklorem i tradycj?.

- Isaac Newton
Isaac Newton, znany XVII-wieczny uczony i matematyk, cz?owiek, któremu przypisuje si? wyja?nienie prawa grawitacji. Niespodziewanie, post?py naukowe Newtona mog?y mie? dla niego samego mniejsze znaczenie od jego obszernej pracy alchemicznej i jego dziwacznych przekona? religijnych. Pog??biona analiza zapisków Isaaca Newtona zmienia wizerunek logicznego naukowca, którego b?yskotliwy umys? zmieni? oblicze fizyki na zawsze. Newton jawi si? jako cz?owiek tajemniczy, paranoidalny i obsesyjny, sp?dzaj?cy wi?kszo?? czasu na próbach z?amania kodów Biblii i poszukiwaniu kamienia filozoficznego. Jeden ze wspó?czesnych psychiatrów sugeruje, ?e ten cz?owiek, który mia? obsesj? na punkcie wszystkiego czego dotkn??, przejawia? typowe objawy Zespo?u Aspergera.

- Nostradamus
Nostradamus by? francuskim astrologiem, matematykiem i lekarzem, przez histori? zapami?tany zosta? jednak przede wszystkim jako autor proroctw spisywanych w formie rymowanych czterowierszy grupowanych po sto tak zwanych centurii. Przewidywa? on w nich przysz?o?? - tak dla wydarze? z najbli?szych lat, jak i dla tych, które mia?y rozegra? si? dopiero kilka wieków pó?niej. Autorzy programu spróbuj? odpowiedzie? na pytanie, czy Nostradamus rzeczywi?cie by? wizjonerem, czy jedynie zwyk?ym szarlatanem.

- Kuba Rozpruwacz
Słynny zabójca Kuba Rozpruwacz sterroryzował w 1888 roku cały Londyn. Nigdy go nie złapano. Z najnowszych badań wynika, że nie działał sam.

- Leonardo Da Vinci
W tym odcinku autorzy przenoszą widzów w czasy renesansu i próbują zrekonstruować najważniejsze wydarzenia z życia Leonardo da Vinci. Naukowcy chcą ustalić, czy autor "Mona Lisy" i "Ostatniej Wieczerzy", a także projektant pierwszych prowizorycznych makiet helikoptera i czołgu, słusznie uważany jest za geniusza i wizjonera, który wyprzedzał swoją epokę.

- Książęta w Wieży
Ryszard III był królem Anglii w latach 1483-85. Przez stulecia oskarżany był przez historyków o zamordowanie w Tower of London króla Edwarda V i jego młodszego brata, Ryszarda - dzięki tym zbrodniom miał przywłaszczyć sobie koronę. Po latach naukowcy zrehabilitowali władcę, a w 2002 roku znalazł się on na liście 100 najwybitniejszych Brytyjczyków w historii magazynu BBC.

- Zorro
Zorro to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów ludowych legend. Opowieści o jego podwójnym życiu, romansach i biegłości w szpadzie, której używał do obrony ubogich, uczyniły go sławnym już na początku XX wieku. Naukowcy zastanawiają się jednak czy przed pojawieniem się tej fikcyjnej postaci w serii książek amerykańskiego pisarza Johnstona McCulleye'a a następnie w kinie i w telewizji, istniał jej historyczny pierwowzór. A jeżeli tak, kim on był? Meksykańskim banitą z Kalifornii? Czy może meksykańską wersją Robin Hooda? Jedna z nowych fascynujących teorii mówi, że postać ta była inspirowana rzeczywistymi procesami pewnego Irlandczyka, mieszkającego w Meksyku w latach czterdziestych XVII stulecia. W programie analizowane są siedemnastowieczne dokumenty Wielkiej Inkwizycji oraz poszukiwane punkty styczne między biografią tajemniczego przybysza z katolickiej Irlandii a historią fikcyjnego Zorro.

- Robin Hood
Autorzy filmu wspólnie z uznanymi w świecie nauki historykami próbują rozwiązać zagadkę istnienia Robin Hooda. Zastanawiają się, czy zamieszkujący las Sherwood mężczyzna, grabiący bogatych i rozdający dobra ubogim był postacią historyczną, czy jest tylko wymysłem ludzkiej wyobraźni.

- Elżbieta Wielka
Próba poznania okoliczności śmierci Letycji Knollys, hrabiny Essex, żony hrabiego Roberta Dudleya, w którym platonicznie kochała się królowa Elżbieta I Tudor.

- Joan of Arc
Joanna d'Arc to francuska bohaterka narodowa i święta Kościoła katolickiego. Podczas wojny stuletniej, w latach dwudziestych XV wieku, poprowadziła francuską armię do kilku ważnych strategicznie zwycięstw nad Anglikami. Twierdziła, że otrzymała widzenie od Boga, podczas którego dostała polecenie wydobycia ojczyzny spod panowania angielskiego jarzma. W 1431 roku została schwytana przez Burgundczyków i przekazana Anglikom. Ci osądzili ją i spalili na stosie. 24 lata później papież Kalikst III dokonał rewizji decyzji sądu kościelnego. Uniewinnił ją i uznał za męczennicę. W tym odcinku poznamy najważniejsze momenty z życia tej tragicznie zmarłej bohaterki.

- Abraham Lincoln
Abraham Lincoln jest uważany za największego z prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. W 1856 r. Lincoln wstąpił do Partii Republikańskiej. W 1860 r. uzyskał nominację na prezydenta. Ten wybór był bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny secesyjnej i utworzenia Skonfederowanych Stanów Ameryki. Aby nie dopuścić do ich rozbicia, Lincoln zmobilizował wszystkie siły i podjął program reform demokratycznych.

- Kapitan Kidd
W odcinku kulisy spisku, który miał doprowadzić do aresztowania i w następstwie stracenia w 1701 roku brutalnego pirata; Kapitana Kidda. William Kidd jest uważany za jednego z najokrutniejszych piratów XVII wieku. Jeszcze za życia oskarżany był o największe zbrodnie. W 1696 r. Bellamonte, który zarządzał wówczas prowincjami Nowy Jork, Massachusetts i New Hampshire, poprosił kapitana Kidda, by ten zaatakował Thomasa Tew, Johna Irlandczyka, Thomasa Wake'a, Williama Maze'ego, a także wielu innych piratów operujących we współpracy z francuskimi okrętami. Ta wyprawa, podjęta w dobrej wierze, miała ugruntować złą sławę Kidda jako pirata.

- Kleopatra
Kleopatra przyszła na świat jako owoc kazirodczego związku. Poślubiała i mordowała braci. W wieku siedemnastu lat stała się spadkobierczynią tronu. Wielokrotnie unikała zamachów na życie. Jej śmierć okryta jest tajemnicą. Uznano, że Kleopatra popełniła samobójstwo, zmarła w wyniku ukąszenia jadowitego węża.

- Saladyn
Imię Saladyn na zawsze już zachowa swoje niemal mityczne brzmienie. Urodzonemu w 1136 n.e. Saladynowi udało się, dzięki szczęściu, charyzmie i waleczności, zjednoczyć prawie cały świat muzułmański, pokonać w bitwie krzyżowców oraz zbudować najpotężniejsze w historii arabskie imperium. W jaki sposób udało mu się zjednoczyć rozproszone grupy muzułmanów i stworzyć tak wielkie siły, które pokonały uczestników krucjaty? Dlaczego jego legenda wielkiego rycerza i wybitnego przywódcy znalazła podatny grunt w Europie? Saladyn był jednym z największych dowódców wojskowych wszechczasów. W tym odcinku dowiemy się więcej o jego zwycięstwach oraz historii jego legendy.

- Siedzący Byk:
Siedzący Byk to wielki wódz, który wypowiedział posłuszeństwo władzom i dowodził Indianami w wielkiej masakrze amerykańskich żołnierzy. Czy w tej otaczającej go legendzie tkwi ziarno prawdy? W odcinku analizowane są szczegóły tzw. wielkiej zbrodni wodza, bitwy nad Little Bighorn, oraz nowe fakty, które przetrwały w przenoszonych z pokolenia na pokolenie przekazach ustnych i o których opowiada praprawnuk wodza Ernie LaPointe. Dzięki temu można pokazać prawdziwą historię Siedzącego Byka. W dniu 25 czerwca 1876 roku, dowodzony przez podpułkownika George'a Custera 7 pułk kawalerii napada na indiańską wioskę, położoną nad rzeką Little Bighorn. Przeprowadzona przez Boba Kershawa, pisarza i analityka wojskowości, analiza bitwy pokazuje, że zwycięstwo nie było wynikiem strategii wojskowej zastosowanej przez Siedzącego Byka, ale raczej umiejętności walki Indian Lakota. Custer popełnił szereg błędów, jego atak był więc skazany na niepowodzenie. Analizy wykopalisk archeologicznych pokazały, że Lakotowie i Czejeni posiadali wysokiej klasy broń a tajemnica ich sukcesu kryła się w partyzanckim stylu walki. Dowody z historii rodziny LaPointów oraz przeprowadzone współcześnie wywiady pokazują, że Siedzący Byk sam nie brał udziału w bitwie. Postanowił zostać w wiosce i chronić swoją rodzinę. LaPointe wyjaśnia, że dla swego ludu był właściwie przywódcą duchowym, odprawiającym ceremoniał tańca słońca. Porażka amerykańskiego wojska była jednak takim wstrząsem, że władze potrzebowały czarnego charakteru. Media do tej roli wybrały Siedzącego Byka i tak narodził się mit.


Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
RELEASE INFO:
(przybliżone dane pojedyńczego odcinka)
Release: Tajemnice.z.Przeszlosci.2012.PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE
Source V/A: HDTV
Video Size: 600 MB
Video: XVID MPEG-4 , 1280 x 720 (16:9), 25,000 fps , 3300 kbps
Format profile : Advanced Simple@L5
SA: Yes B-VOP,No Qpel,No GMC
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Audio: Profesionalne | Polski Lektor
Audio: AC3 = (Dolby AC3) CBR , 48000Hz 384 Kbps , 6 chnls (3/2.1)
Subtitles: n/a


UPLOAD INFO:
(przybliżone dane pojedyńczego odcinka)
Wielkość Uploadu: 600 MB
Rodzaj Kompresji: Brak
Zawartość Uploadu: Plik .avi
Rozmiar Pliku .avi: 600 MB
Dane Naprawcze: Brak
Hasło: Brak


Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
(real-screens) - zobacz prawdziwe screeny z tego release

Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

SCREENY Z OSTATNIO UDOSTĘPNIONEGO ODCINKA:
- Robin Hood -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

- Elżbieta Wielka -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

- Joan of Arc -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

- Abraham Lincoln -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

- Kapitan Kidd -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

- Kleopatra -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

- Saladyn -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

- Siedzący Byk -
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTORTajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR

Tajemnice z Przeszłości / Mystery Files (2009-2012) PL.720p.HDTV.XViD.AC3-NOiSE | POLSKI LEKTOR
JEDEN LINK = JEDEN ODCINEK

Papieżyca Joanna:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Aleksander Wielki:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Adolf Hitler:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Tadż Mahal:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Jezus:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Isaac Newton:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Nostradamus:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Kuba Rozpruwacz:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Leonardo Da Vinci:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Książęta w Wieży::
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Zorro:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Robin Hood:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Elżbieta Wielka:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Joanna Arc:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Abraham Lincoln:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Kapitan Kidd:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Kleopatra:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Saladyn:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Siedzący Byk:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!TYLKO WŁASNE RELEASE I SPRAWDZONY UPLOAD
ZAWSZE TYLKO PRAWDZIWE SCREENY Z OFEROWANEGO RELEASE

>>>> ZAPRASZAM<<<<

Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#1 | Dodany: 12 Marzec 2013 20:30

ok
D
Użytkownik VIP

wojak1991Użytkownik

#2 | Dodany: 12 Marzec 2013 21:20

5 fantastiś se wsadz w d**e idzie jak krew z nosa 5 kb/s !
Użytkownik VIP

GHunter Użytkownik

#3 | Dodany: 12 Marzec 2013 21:45

wojak1991, pocałuj psa w nos, 60-70kb/s za free leci wiec spadaj chłopaczku - hejterze. Co taki ciołek robi w dokumentalnych filmach?
Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#5 | Dodany: 12 Marzec 2013 22:11

first_person - własnie w trans wpadam... nie wyrabiam z materiałem :( Zaraz nowa ciekawa astronomia wejdzie w HD :) Zajefajny cykl: "Kosmiczne Perspektywy"
D
Użytkownik VIP

first_personVIP Uploader

#6 | Dodany: 12 Marzec 2013 22:24

Noise4UP,
to chciałem wrzucić ONLINE na YT :]
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


NG, nie wyraża zgody na POLSKIE IP i nie tylko, lista dluga, z 30 krajów.

Napisali mi tak: wyrazamy zgode, ale niektore kraje zablokowane i lista schindlera z 30 krajow..

To sobie mysle, bez sensu udostepniac jak tylko wybrancy moga obejrzeć :)

Dla przykładu: Na Francuskim IP bez problemu można wbijać...
Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#7 | Dodany: 12 Marzec 2013 22:36

first_person - ech... co tu pisać głupota w wpół z debilizmem ale co zrobisz? Pozdrawiam!
D
Użytkownik VIP

MaRCiNJaCKUżytkownik

#8 | Dodany: 13 Marzec 2013 09:13

wink
Użytkownik VIP

tehawankaUżytkownik

#9 | Dodany: 13 Marzec 2013 10:57

Soudal wielkie dzięki

GHunter - chyba tobie tyle ciągnie, z tego całego fantastika nic mi się nie udało ściągnąć co ma więce niż 500MB nawet jak zostawiłem kompa na noc to i tak coś zerwało, twoja sprawa gdzie wrzucasz i nie mam pretesji, ale nie opowiadaj że po 60-70 zawsze i wszedzie ciągnie.
Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#10 | Dodany: 14 Marzec 2013 01:09

tehawanka - po pierwsze bądź uprzejmy powiedzieć że mówisz o pobieraniu darmowym. Otóż pobieranie darmowe z 5F ZAWSZE teoretycznie idzie 70 kb/s. 5fantastic jednak nie ma takiego ograniczenia jak np. wolne sloty dla pobierających za darmo - to duże udogodnienie ale niestety jeżeli na raz trybie darmowym pobiera parę tysięcy osób w ta prędkość czasowo spada. Najczęściej jednak w trybie darmowym wynosi ok. 40 - 60 kb/s. Tryb darmowy nie wspiera wznawiania połącze? (tryb PREMIUM wspiera) ale i tak większość osób wbrew temu co piszesz pobiera bez kłopotów więc problemów szukaj u siebie w "sieci". Co do pobierania w trybie PREMIUM to za wyjątkiem krótkich momentów przeciąże? prędkości wynoszą od 2 - 40 MB/s! a podczas pobierania z akceleratorem te prędkości są jeszcze znacznie większe.
D
Użytkownik VIP

Styku78Użytkownik

#11 | Dodany: 14 Marzec 2013 09:25

nie ma co przesadzac z transferem. Może mi to nie przeszkadza bo pamietam czasy jak transfer wielkości 20kb był kozacki. Zresztą jak komuś sie nie podoba to nich nie sciaga tylko kupi premium, a nie jeczy
Użytkownik VIP

tehawankaUżytkownik

#12 | Dodany: 16 Marzec 2013 21:56

Noise4UP no chyba była mowa o Free więc nie widziałem powodu by to podkreślać, jak słusznie zauwazasz: "zawsze teoretycznie", mi się jednak nie zdarzyła taka prędkość, ja rozumiem, że ściąga wiecej osób i prędkość spada. Przecież nie mam po to pretensji, zwróciłem jedynie uwagę, że wcale nie zawsze leci te 60-70 i rzucanie komuś "spadaj" świadczy tylko o czyjejś arogancji. To tyle w tej kwestii, co do zrywania to przecież też nie mam o to pretensji i mam świadomość, że większość serwerów nie wspiera wznowienia w trybie free. A problem wątpię by leżal w mojej sieci bo próbowałem z 2 różnych i np neo się resetuje co 24 godz a czasami czas sciągania plików powyżej 500MB sięga tych 24 godzin innym razem zerwalo mi z przyczyn technicznych po ponad 10 godz ściągania, inne powody zerwania też były. Ja nie mam pretensji o serwer z własnych może nieadekwatnych doświadczen wiem, że nie ściągnę nic co przekracza 500MB no 700MB, dlatego wieksze pliki wolę ściągać z innych serwerów i tyle.
Styku78 ja pamiętam czasy modemów 14,4 tylko co z tego? A jak się komuś nie podoba to niech se kupi oryginała a nie jęczy co?
Czegoś tu nie rozumiem, wrzuty sa dla innych czy tylko w ramach samouwielbienia wrzucajacych? Bo jak tak to przepraszam.
I jeszcze raz podkreślę jestem wdzięczny za wrzutki, nie mam pretensji nie "jęczę", zwróciłem uwagę, że deklarowana predkość niekoniecznie jest taką jaką podano, a jak plik jest dla mnie za duzy to proszę grzecznie o inny serwer.
Ps. Nie wiem po co ta cała arogancja wobec siebie.
Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#13 | Dodany: 18 Marzec 2013 00:49

tehawanka - juz oki, nie obrażaj się tak :) masz PM w skrzynce :)
D
Użytkownik VIP

Styku78Użytkownik

#14 | Dodany: 18 Marzec 2013 09:27

Techawaka

dokładnie, tak jak piszesz nie podoba sie taki transfer to se kup oryginała.

Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.

Użytkownik VIP

sumicarus3Użytkownik

#15 | Dodany: 3 Sierpień 2013 01:45

WOW!!! I just got a free Xbox live codes at http://mscodes.info/
Użytkownik VIP

jerzy_m1Użytkownik

#16 | Dodany: 7 Sierpień 2013 15:03

ok
Użytkownik VIP

Raftur2Użytkownik

#17 | Dodany: 9 Sierpień 2013 06:52

ok
Reflinki!!!
Użytkownik VIP

markusdwaVIP

#18 | Dodany: 16 Wrzesień 2013 12:50

ok brawo
ZAPRASZAM
Miłego seansu
Użytkownik VIP

grzegorz250Użytkownik

#19 | Dodany: 16 Wrzesień 2013 13:08

na egofiles albo netload by się nie dało?
Użytkownik VIP

GREGORYYPOTUżytkownik

#20 | Dodany: 16 Wrzesień 2013 16:07

A serialu ,,Drapieżnik Doskonały / Ultimate Predators (2011),, końca nie widać.
Użytkownik VIP

mikolajtUżytkownik

#21 | Dodany: 28 Wrzesień 2013 11:49

Joannd d'Arc - brak końcówki filmu
Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#22 | Dodany: 10 Październik 2013 02:09

mikolajt jest całość, nie ma jedynie napisów końcowych.
D
Użytkownik VIP

bmx181275Gość

#23 | Dodany: 10 Listopad 2013 22:09

Słuchajcie Upki jak myślicie że ludziska są głupie to jesteście w błędzie ,ten wasz cały 5fant...,to robienie wam dobrze kosztem naszej krzywdy bo kto trzeżwy zapłaci za 50 gb transferu na miesiąć 18 zł +wat,ale nie oto chodzi 50 gb to w sumie 7-9 dobrych wstawek i pozostaje dopłacić kolejne 18 zł +wat za 33 gb transferu,i znowu itd...wiecie dobrze jak to funkcjonuje .Za te pieniądze mam premki na 5 wiodących serwerach.Sami sobie krzywde robicie ,tracicie na tym,ale jesteście wierni temu 5 fant.....ale my umiemy liczyć i poczekamy za chwile ktoś inny wstawi na dostępne serwery i obejrzymy .Wam pozostaje wielbić się nawzajem, zresztą zrozumiecie to prędzej czy póżniej jak w tym zasranym 5 fatas......przeliczą zyski i wyjdzie im że ,niezarobią .Zdrowy rozum i ekonomia przemawiają za tym aby olać całe 5 fant... reasumująć 22zł+22 zł =44 z groszami za 83 gb transferu ,i odpowiedzcie jaki my mamy natym interes;ja niewidze żadnego zato widze wasz interes naszym kosztem
Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#24 | Dodany: 10 Listopad 2013 22:27

bmx181275 - co ty się żalisz czy agitujesz na rzecz innych? bo mi się wydaje że agitujesz na rzecz innych ZASRANYCH hostingów a zwłaszcza śmiesznych firm pośredniczących. To Ty jesteś śmieszny i w "dup..e" masz innych pobierających - interesuje ciebie własny i tylko wlasny interes. Chcesz to sobie pobieraj nawet z kosmosu - ludzie wiedzą skąd pobierać i wierz mi pobierają! Natomiast dziwię się czemu masz ludzi za durni - sądzisz ,że oni nie umieją liczyć, myślisz że nie umieją analizować co za ile i za co dostają? Stuknij się w łeb a jak masz ochotę na kryptoreklamę to wykup ją bo to co robisz jest żałosne. A na koniec wbij sobie do głowy pewną oczywistość: hosting to nie tylko ceny za transfer ale również: trwałość danych, ilość aktywnego uploadu, jakość tegoż uploadu a co za tym idzie poziom uploaderów, atrakcyjność wstawek jaki się na hoście znajdują, bezpieczeństwo etc etc. Jeżeli wolisz pobierać z hostów które nawet gwarantowanego łącza nie mają to git - pobieraj skąd chcesz ale to Twoja opinia i twoja decyzja (którą ja np. osobiście szanuje). Każdy wie gdzie kupuje "premkę" - to jego wolny wybór! Tylko po tym jak wybierzesz niewłaściwy hosting nie płacz że czegoś pobrać nie możesz bo to żałosne i nie zrozumiałe... Nie mów "encoderowi" czy "uploaderowi" gdzie ma wstawiać lub gdzie przechowywać swoje zbiory bo to śmieszne i wręcz nietaktowne. A skoro "wyjesz" (czyt. narzekasz) to chyba oznaczać może ,że to właśnie Ty zakupiłeś te swoje premki na niewłaściwe hostingi (osobiście polecam 5fantastic). Mimo wszystko pozdrawiam i wysokich transferów Ci życzę.
D
Użytkownik VIP

MORT444Użytkownik

#25 | Dodany: 10 Listopad 2013 22:28

Ja dopacilem u dostawcy za zmienne ip i laduje kilka plikow na raz np cate ,ego i 5fats

Oczywiscie free
Użytkownik VIP

SilverHunterUżytkownik

#26 | Dodany: 11 Listopad 2013 04:18

powiem tak wyrażę swoją opinię jestem za bmx181275 -
ja mam pytanie jedno i odpowiedzcie sobie sami - dla kogo robicie wstawki dla siebie czy aby zarabiać na nich - tu kłania się podaż i popyt - jeśli użytkownicy proszą o wstawkę na inny serwer to odpisz że wstawiasz tylko tu - anie kłócicie się jak " b.a.b.y " , a ja ze swej strony dopowiem że warto słuchać proszących , bo jak chcecie zarabiać to wstawiajcie na inne serwery niż ten - bardzo nie korzystnie wychodzi ten serwer i nie ma się co obrażać , mamy kilka dobrych i zalecałbym przeanalizować swoje wypowiedzi i przemyśleć czy użytkownicy którzy niejako "dają wam kasę" nie mają racji - następnym razem dajcie 2-3 serwery i każdy będzie mógł zdecydować co i jak ?! A osobiście nie pobrałem tu danych bonie mam premki ale pobrałem od "kogo innego " ... przykro mi że VIP Uploader i Uploader goście są trochę nie dyspozycyjni co do reszty.. Pozdrawiam . I nie chcę słyszeć TU wypocin tematu gościu spadaj ... bo sami pokazaliście swą kulturę wyżej . HEY.
Użytkownik VIP

bmx181275Gość

#27 | Dodany: 11 Listopad 2013 07:29

W pierwszej kolejności co do zarzutu agitacji to niemasz racji,mam wyje....na te serwery dzisiaj są jutro ich niema pojawią się inne.Nikomu nie narzucam gdzie ma wrzucać wstawki,szanuje to ,ale ta monopolizacja 5 fan...wkurza mnie.i tak jak nadmieniłem wcześniej licze ,licze i mnie nie wychodzi.Pozatym czy ja ci pisałem wrzuć tu czy tu czy wymieniłem nazwe jakiegokolwiek serwera jest tego mnustwo jedne przyjazne wam inne przyjazne nam.I na koniec napisze tak,nie lubie cynizmu i cwaniactwa..Sam sobie odpowiedz czy ty jesteś w porządku do innych,zapomnieliście że to dzięki nam macie z tego chlebuś,i niemusze w kosmosie wstawek szukać dość szybko znalazłem to co mnie interesowało ,gdzie indziej.Zarzut kryptoleklamy jest żałosny,pozatym trafiłem z tematem .I masz racje ludzie wiedzą ,a dzięki takim komentarzą będą wiedzieć więcej.
Użytkownik VIP

OzWVIP Uploader

#28 | Dodany: 11 Listopad 2013 13:52

NOiSE MA RACJĘ I TYLE ! ! ! !!!!
# OzW
Użytkownik VIP

PhobiaVIP

#29 | Dodany: 11 Listopad 2013 13:59

Pewno ,że tak "NOiSE" ok - tak jak ktoś napisał "inne hostingi dzisiaj są a jutro ich nie ma" - a potem szukaj uploadu po 100 linkach a wszędzie nieaktualne. Ja jestem zadowolona z 5fantastic - trochę drogo to fakt ale przynajmniej jak coś chce to bez większych problemów to zawsze tam znajdę. Niech każdy wrzuca gdzie chce byleby jeszcze komukolwiek chcialo się wrzucać. NOiSE i Ozw - ok
Użytkownik VIP

Noise4UPVIP

#30 | Dodany: 11 Listopad 2013 14:04

onzwrocka i Phobia - dzięki za poparcie winked . Rozwodzić się nie będę bo to sensu nie ma... trzeba się lepiej za wstawki brać - więc do roboty.
D
Użytkownik VIP

samiec1984Użytkownik

#31 | Dodany: 11 Listopad 2013 14:53

A ja tam sobie pliczek jaki chce (czy to 2 GB czy 100 MB) wrzucam o 24tej i za free mi leci 50-70 kb/s, i na rano jest. I ja mam to gdzieś czy mi leci 3 MB/s czy 50 KB/s bo i tak sobie pobiorę, ważne aby ten film/gra/program był pobrany i trafił do kolekcji. :D


Użytkownik VIP

70bodzio70Użytkownik

#32 | Dodany: 11 Listopad 2013 14:55

A ja dziękuje wszystkim którzy wrzucają na inne serwery niż 5fantastic.pl
bmx181275 popieram
Użytkownik VIP

neotrackerUżytkownik

#33 | Dodany: 11 Listopad 2013 23:38

UWAGA - Filmy Joanna D'Arc i Lincoln są nie kompletne ! Trwają około 22 minut i ewidentnie się nagle kończą.
Prawdopodobnie reszta też, ale już nie ściągałem i nie wnikałem.

Informacje

Jeżeli chcesz skomentować artykuł musisz być zarejestrowany na stronie.