EXSite.pl - Portal ze wszystkim Mamy tutaj wszystko

NIE MASZ JESZCZE KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!   
Przypomnij hasło X

OnOne Perfect Layers 2.0.1 Portable

Dodał: latyczak 11 Kwiecień 2012 13:39


OnOne Perfect Layers 2.0.1 Portable

OnOne Perfect Layers 2.0.1 Portable

OnOne Perfect Layers 2.0.1 Portable
OnOne Perfect Layers 2.0.1 Portable | 28 Mb

Perfect Layers 2 - is a standalone program that will provide endless creative possibilities to photographers to combine images and allows you to create, edit, multi-layered files. Perfect Layers files are saved in PSD format and can be edited in Photoshop and Photoshop Elements.

Key features:
• Perfect Layers allows you to create, open or merge multi. PSD Photoshop files
directly into Photoshop Lightroom.
• If you have not used Photoshop, Perfect Layers is the most simple, yet powerful way to explore the creative possibilities of working with layers. For example, you two photos of the same scene with different exposures combined into one file. You can also take two images of different portraits with the same settings and combine them into one file, taking all the best in your opinion on these images. Or you can even combine multiple images to create a page layout and installation of the album.
• Files created in Perfect Layers can later be opened and edited in Photoshop and Photoshop Elements, if necessary.

The program's interface:
• In the left column of the tools Move - move the layer, Trim - crop images, Masking brush - a brush to apply a template transparency, Pan - hand to move the image in the preview window and Zoom - a magnifying glass.
• Top right navigation on the picture with the designation of the visible area of ​​the image.
• Right in the middle layers palette. Layers can move, delete, copy, merge, change the blend modes.
• Right at the bottom of the palette with the settings masking brush.

Setting up of layers:
• Perfect Layers contains everything needed to control the size and alignment layers.
• Use simple tools you can easily change the order of layers, adjust their size, orientation, change the blending mode and opacity.
• Change the blending mode you can quickly and dramatically change the look of your image, change brightness, color, and create special effects. All adjustments can and continue to be easily adjusted without loss.

Blending layers:
• The program Perfect Layers, you can control the visibility of layers using conventional masking tools to PhotoTools 2.6. When using a mask layer using onOne Masking Brush to reveal or hide or enhance certain areas of the layer. You can also use onOne Masking Bug to quickly create round or square gradients to create vignettes or A trailing filter effects.

What's new in Perfect Layers 2
• Retouch Brush - simply apply a brush to retouch an artifact and it will eliminate them automatically: removes dust, spots, lines and other minor details of distracting from the main image.
• File Browser - File Browser will comfortably find the right image in style. You can even open several browsers simultaneously for the selection of several elements necessary for the image.

System requirements | System Requirements
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (current maintenance releases)
• Intel Core 2 Duo, Xeon or better processor (s)
• OpenGL 2.0 capable video card with 256 MB dedicated VRAM, 1280x800 or higher
• Adobe Flash player 10
• Administrator privileges to install and uninstall
• Microsoft. NET 3.5 framework

Home Page - www.ononesoftware.comOnOne Perfect Layers 2.0.1 Portable
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!
Zobacz inne moje newsy na EXSite.pl

Użytkownik VIP

andylarkin25Użytkownik

#1 | Dodany: 11 Kwiecień 2012 14:58

hmm no bardzo ciekawy opis
Użytkownik VIP

piotrvxUżytkownik

#2 | Dodany: 15 Kwiecień 2012 23:36

Idealne Warstwy 2 zapewni nieograniczone twórcze możliwości fotografii w połączeniu zdjęć i pozwala tworzyć, edytować wielowarstwowe pliki bezpośrednio do Lightroom lub samodzielna aplikacja. Pliki są zapisywane Idealne warstw w formacie PSD i mogą być edytowane w Photoshop i Photoshop Elements.

Najważniejsze cechy:
 Doskonałe warstw pozwala tworzyć, otwierać lub połączyć wiele. Plików PSD Photoshop
bezpośrednio do Photoshop Lightroom.
 Jeśli nie korzystasz Photoshop, Perfect warstw jest najbardziej prosty, ale skuteczny sposób na zwiedzanie twórcze możliwości pracy z warstwami. Na przykład, dwa zdjęcia tej samej sceny z różnych ekspozycji połączone w jeden plik. Można także wziąć dwa obrazy różnych obrazów z tymi samymi ustawieniami i połączyć je w jeden plik, biorąc wszystkiego najlepszego w opinii z tych obrazów. Możesz nawet połączyć kilka obrazów w układzie strony i montaż płyty.
 Pliki tworzone w Perfect Warstwy mogą być później otwierać i edytować w programie Photoshop i Photoshop Elements, w razie potrzeby.

Interfejs programu:
 W lewej kolumnie Przenieś narzędzi - przenieść warstwę, Trim - kadrowania, maskowania brush - pędzel do stosowania przejrzystości szablon, Pan - strony, aby przesunąć obraz w oknie podglądu i Zoom - szkło powiększające.
 Top nawigatora bezpośrednio na obraz przedstawiający widoczny obszar obrazu.
 Prawo w środku palety warstw. Warstwy mogą się przemieszczać, usuwać, kopiować, łączenia, zmiany trybów mieszania.
 Prawo na dole palety z ustawieniami pędzla maskowania.

Konfigurowanie warstw:
Idealne Warstwy zawiera wszystko co potrzebne do kontrolowania wielkości i warstw wyrównania.
Z prostych narzędzi, można łatwo zmienić kolejność warstw, dostosować ich rozmiar, orientację zmienić tryb mieszania i krycie.
Zmie? tryb mieszania można szybko i radykalnie zmienić wygląd obrazu, zmiana jasności, koloru i tworzenia efektów specjalnych. Wszystkie ustawienia mogą być łatwo dostosowane, bez strat.

Mieszanie warstw:
Program Idealne Warstwy mogą sterować widocznością warstw za pomocą znanych narzędzi maskowania PhotoTools 2.6. Jeśli używasz maskę warstwy używać onOne Brush Maskowanie ujawnić lub ukryć lub poprawić pewne obszary warstwy. Możesz również użyć onOne Bug maskujące do szybkiego tworzenia okrągłe lub kwadratowe gradientów stworzyć winiet lub zaverschayuschih efektów.

Co nowego Idealne Warstwy 2
 Retuszowanie Brush - po prostu zastosować szczotki do retuszu artefakt i wyeliminuje je automatycznie: usuwa kurz, plamy, linie i inne drobne elementy rozrywki z głównego obrazu.
 Przeglądarka plików - przeglądarka plików pozwala wybrać zdjęcia wygodnie w stylu. Można nawet otworzyć kilka przeglądarek jednocześnie do wyboru wiele elementów niezbędnych do obrazu.

Informacje

Jeżeli chcesz skomentować artykuł musisz być zarejestrowany na stronie.